Categories
Քառյակ Չափածո

Ինչ աշխարհ չէի եկել

Իսկ աշխարհում արդեն գեղեցիկ է այնքան,
Ա՜խ, որքան վաղուց է, ինչ աշխարհ չէի եկել,
Ես սիրել եմ արդեն հազար միլիոն անգամ,
Բայց այս անգամ կարծես առաջինն է, մեկ է։

Ամեն ինչ լուրջ է ▶ Telegram-ում, իսկ նորություններ կան ▶ այստեղ