fbpx
Հայ գրող Դօրիանի dorian.am անձնական կայքը գործում է 2009 թվականից։ Կայքի մասին առավել մանրամասն կարող եք տեղեկանալ «Կայքի մասին» բաժնում։ Կայքի նորությունները կարող եք տեսնել՝ սեղմելով այստեղ

Հանդիպում

Դօրիանի «Հանդիպում» բանաստեղծությունը։ Black castle on a yellow background.

Իմ լալագին տողերին
Պատասխան գրող փերի,
Սպասում եմ, մինչև ճամփան
Քեզ նորից ինձ մոտ բերի։

Որ կոպերիս տակ սառած
Կաթիլներն անգույն, աղի
Ցամաքեն իսկույն՝ զգալով
Ջերմությունը ծիծաղիդ։

Ու ծածկվի հոգիս թեթև
Հանգստության շղարշով,
Որի հանդարտ ստվերի տակ
Դժոխքն անգամ թվա զով։